Ջրվեժ համայնքում սահմանված տեղական տուրքերը և տեղական վճարները  (թ. համար) 

Վճարման ենթակա գումարի հաշվարկ 

Եկամտատեսակ
(Թույլտվություն)
Ա.Հաստատված
դրույքաչափը,
դրամ
Բ.Թույլտվության
ժամկետը*
Գ.Գործակիցը տվյալ գոտում Դ.Գործակից /օրինակ
մակերեսը 2 քմ,.../
Ե.Հաշվարկված
գումար, դրամ
(Ե=ԱxԲxԳxԴ)
Ընտրեք համապատասխան եկամտատեսակը
0

Դրույքաչափեր 

Տող Եկամտատեսակ ՀաշվեհամարՀաստատված
դրույքաչափ, դրամ
Վճարման
պարբերականություն
Օրենքով
նախատեսված
դրույքաչափերի
սահմանները, դրամ
 
1135 բ) Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական այլ օբյեկտների վերակառուցման, ուժեղացման, վերականգնման, արդիականացման աշխատանքներ (բացառությամբ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված` շինարարության թույլտվություն չպահանջվող դեպքերի) կատարելու թույլտվության համար 9001050020433000Միանվագ  Ընտրել
1136 գ) Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական այլ օբյեկտների քանդման թույլտվության համար 9001052282835000Միանվագ  Ընտրել
1138 ե) Համայնքի տարածքում բացօթյա վաճառք կազմակերպելու թույլտվության համար 1 քառ. մետրի համար 900105228325175Օրական  Ընտրել
1139Ա զ) Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի վաճառքի թույլտվության համար 90010522853160000Տարեկան  Ընտրել
1140 է) Համայնքի տարածքում առևտրի, հանրային սննդի, զվարճանքի, շահումով խաղերի և վիճակախաղերի կազմակերպման օբյեկտները, բաղնիքները (սաունաները), խաղատները ժամը 24.00-ից հետո աշխատելու թույլտվության համար  100000Տարեկան  Ընտրել
1142Ա թ) Համայնքի տարածքում արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվության համար 900105228358750Ամսական  Ընտրել
1143 ժ) Համայնքի արխիվից փաստաթղթերի պատճեններ և կրկնօրինակներ տրամադրելու համար 900105228507500Միանվագ  Ընտրել
1150Զ Հ.տարածքում քաղաքացիական հոգեհանգստի ծիսակատարության ծառայությունների իրականացման և(կամ)մատուցման թույլտվ. համար 900105001995500000Տարեկան  Ընտրել
1351Ը Աճուրդի, մրցույթի մանակցության վճար 90010522811910000Միանվագ  Ընտրել
6440  ՈՉ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ՉԱՐՏԱԴՐՎԱԾ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ  0   Ընտրել
1133Թ Շին.թույլտվություն մինչև 300ք.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող անհատական բնակելի, այդ թվում`այգեգործական (ամառանոցային)տների, ինչպես նաև մինչև 200ք.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող հասարակական և արտադրական նշանակության շենքերի և շինությունների համար /Ձորաղբյուր/ 90010522124715000Միանվագ  Ընտրել
1133Դ 201-ից մինչև 500ք.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող շենքերի և շինությունների համար 90010522841630000Միանվագ  Ընտրել
1133Ե 501-ից մինչև 1000 քառ.մ. ընդհաանուր մակերես ունեցող շենքերի և շինությունների համար 90010522845750000Միանվագ  Ընտրել
1133Ա 1001-ից մինչև 3000 ք.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող շենքերի և շինությունների համար 90010522846550000Միանվագ  Ընտրել
1393Ա Համայնքի կողմից անշարժ գույքի հասցեի տրամադրումը 9001052280695000Միանվագ  Ընտրել
1148Ե ե. 200 մինչև 500 քմ մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար  22500Եռամսյակային  Ընտրել
1148Զ զ. 500 և ավելի քմ մակերս ունեցող հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար 90010522852330000Եռամսյակային  Ընտրել
1149 - համայնքների անվանումները ֆիրմային անվանումներում օգտագործելու թույլտվության համար 90010522854950000Տարեկան  Ընտրել
1135Ա Շին. թույլտվ. 90010500240730000   Ընտրել
1139Բ զ) Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի վաճառքի թույլտվության համար 900105228515200000Տարեկան  Ընտրել
1148 գ. 50–ից մինչև 100 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտ. համար  10500Եռամսյակային  Ընտրել
1148Դ գ. 100–ից մինչև 200 քմ. ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտ. համար`  15000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Գ Համայնքի տարածքում մինչև 26 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների վաճառքի կազմակերպման դեպքում  4000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Դ Համայնքի տարածքում 26-ից մինչև 50 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների վաճառքի կազմակերպման դեպքում  6000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ե Համայնքի տարածքում 50-ից մինչև 100 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների վաճառքի կազմակերպման դեպքում  7500Եռամսյակային  Ընտրել
1137Զ Համայնքի տարածքում 100-ից մինչև 200 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում  12500Եռամսյակային  Ընտրել
1140Բ Ժամը 24.00-ից հետո հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներին աշխատելու թւյլտվ. 90010522837435000Տարեկան  Ընտրել
1148Ա ա. Մինչև 26 քառ.մետր ընդհ. մակերես ունեցող հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար  3750Եռամսյակային  Ընտրել
1148Բ բ.26–ից մինչև 50 քառ.մետր մակերես ունեցող հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվոթյան համար  7500Եռամսյակային  Ընտրել
1351 Ջրվեժ գյուղում կենցաղային աղբի համար՝ աղբահանության վճար մեկ բնակչի հաշվով 900105228481200Ամսական  Ընտրել
1351Դ Ձորաղբյուր գյուղում համայնքի կողմից ջրամատակարարման կազմակերպման համար՝ յուրաքանչյուր տնտեսության համար 9001050024723000Ամսական  Ընտրել
1351Ե Համայնքային ենթակայության մանկարտեզի ծառայությունից օգտվելու համար /Ձորաղբյուր/ 9001050023406000   Ընտրել
1134 Մինչև 20 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող շենքերի և շինությունների համար  3000Միանվագ  Ընտրել
1134Ա 20 և ավել քառ. մետր ընդհանուր մակերես ունեցող շենքերի և շինությունների համար  5000Միանվագ  Ընտրել
1140Զ Ժամը 24:00–ից հետո վիճակախաղերի թույլտվություն 900105228366100000Տարեկան  Ընտրել
1148Գ ա.մինչև 26 քառ.մետր ընդհ. մակերես ունեցող ոչ հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար  750Եռամսյակային  Ընտրել
1148Է բ.26–ից մինչև 50 քմ ընդհ. մակերես ունեցող ոչ հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար  1500Եռամսյակային  Ընտրել
1148Ը գ. 50–ից մինչև 100 քմ ընդհ. մակերես ունեցող ոչ հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար  3000Եռամսյակային  Ընտրել
1148Թ դ. 100–ից մինչև 200 քմ ընդհ. մակերես ունեցող ոչ հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար  4500Եռամսյակային  Ընտրել
1148Ժ ե. 200–ից մինչև 500 քմ ընդհ. մակերես ունեցող ոչ հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար  6000Եռամսյակային  Ընտրել
1148Ի զ. 500 և ավելի քառակուսի մետր ընդհ. մակերես ունեցող ոչ հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար  12500Եռամսյակային  Ընտրել
1144 Համայքնի վարչական տարածքում մարդատար– տաքսու (բացառությամբ՝ միկրոավտոբուսների) ծառայություն իրականացնելու թույլտվության համար  5000Տարեկան  Ընտրել
1145 Համայնքի վարչական տարածքում թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի մանրածախ առքուվաճառք իրականացնելու թույլտվության համար  50000Տարեկան  Ընտրել
1351Ա Ջրվեժ համայնքի Ձորաղբյուր գյուղում կենցաղային աղբի համար՝ աղբահանության վճար յուրաքանչյուր բնակչի հաշվով 900105221411200Ամսական  Ընտրել
1351Բ Ջրվեժ համայնքի Զովք գյուղում կենցաղային աղբի համար՝ աղբահանոոթյան վճար յուրաքանչյուր բնակչի հաշվով 900105002449200Ամսական  Ընտրել
1149Բ ա. 3հա– 5հա մակ. ունեցող մասն. գերեզմանատան կազմ. և շահագործման թույլտ. համար  2500000Տարեկան  Ընտրել
1149Գ բ. 5 հա–7հա մակ. ունեցող մասն. գերեզմանատան կազմ. և շահագործման թույլտ. համար  5000000Տարեկան  Ընտրել
1149Դ գ. 7հա–10հա մակ. ուեցող մասն. գերեզմանատան կազմ. և շահագործման թույլտ. համար  7000000Տարեկան  Ընտրել
1149Ա դ. 10 հա–ից ավել մակ. ունեցող մասն. գերեզմանատան կազմ. և շահագործման թույլտ. համար  10000000Տարեկան  Ընտրել
1351Ժ Համայնքի արխիվից փաստաթղթեր պատճեններ տրամադրելու համար տեղ. վճար 1 փաստաթղթի համար  500Միանվագ  Ընտրել
1351Ի Տեղ. վճար համայնքի կողմից անշարժ գույքի հասցեի տրամադրման համար  5000Միանվագ  Ընտրել
1133Բ Շին.թույլտվություն մինչև 300ք.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող անհատական բնակելի, այդ թվում`այգեգործական (ամառանոցային)տների, ինչպես նաև մինչև 200ք.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող հասարակական և արտադրական նշանակության շենքերի և շինությունների համար /Ջրվեժ/ 90010522824215000Միանվագ  Ընտրել
1137Է Համայնքի տարածքում 200-ից մինչև 500 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում  22500Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ը Համայնքի տարածքում 500 և ավելի քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում  50000Եռամսյակային  Ընտրել
1351Ճ ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՎԱՐՏԸ ՓԱՍՏԱԳՐՈՂ ԱԿՏ 90010552816810000Միանվագ  Ընտրել
1137Լ Համայնքի տարածքում մինչև 26 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի կազմակերպման դեպքում  4000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Խ Համայնքի տարածքում 26-ից մինչև 50 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի կազմակերպման դեպքում  6000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ծ Համայնքի տարածքում 50-ից մինչև 100 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի կազմակերպման դեպքում  7500Եռամսյակային  Ընտրել
1137Կ Համայնքի տարածքում 100-ից մինչև 200 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի կազմակերպման դեպքում  12500Եռամսյակային  Ընտրել
1137Հ Համայնքի տարածքում 200-ից մինչև 500 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի կազմակերպման դեպքում  22500Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ձ Համայնքի տարածքում 500 և ավելի քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում ծխաախոտի արտադրանքի վաճառքի կազմակերպման դեպքում  50000Եռամսյակային  Ընտրել
1150Բ Համայնքի տարածքում կարաոկեի, դիսկոտեկի, բաղնիքի, սաունայի և շոգեբաղնիքի գործունեության թույլտվության համար 90010500199515000Տարեկան  Ընտրել
1140Ը Ժամը 24:00–ից հետո առևտրի կազմակերպում 90010522837425000Տարեկան  Ընտրել
1351Զ Համայնքային ենթակայության մանկարտեզի ծառայությունից օգտվելու համար /Ջրվեժ/ 9001050047006000Ամսական  Ընտրել
1139Գ զ) Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի վաճառքի թույլտվության համար 900105228333200000Տարեկան  Ընտրել
1351Է Համայնքային ենթակայության մանկարտեզի ծառայությունից օգտվելու համար /Զովք/ 9001050046926000Ամսական  Ընտրել

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՏԻՆԵՐ
ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ