Աշխատակազմի քարտուղարի հրամաններ

19 հուլիսի 2016 թվականի N 6 19/07/2016


Հ  Ր  Ա  Մ  Ա  Ն
«19» հուլիսի 2016 թվականի N 6
ԱՐՄԻՆԵ  ՌՈԲԵՐՏԻ  ՊԵՏՐՈՍՅԱՆԻՆ ԱԵՆԱՄՅԱ  ԵՎ  ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ  ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ  ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ

   Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության Աշխատանքային Օրենսգրքի 158, 159, 161 և 162-րդ հոդվածներով, հրամայում   եմ'
1. Աշխատակազմի ֆինանսական, եկամուտների հաշվառման և հավաքագրման բաժնի առաջին կարգի մասնագետ Արմինե Ռոբերտի Պետրոսյանին տրամադրել ամենամյա և լրացուցիչ արձակուրդ 2016 թվականի հուլիսի 25-ից' 24 աշխատանքային օր:
2. Ֆինանսական, եկամուտների հաշվառման և հավաքագրման բաժնի պետ Անահիտ Մարգարյանին' վճարումն իրականացնել համաձայն Հայաստանի Հանրապետության Աշխատանքային Օրենսգրքի:

    
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ'                              ՍՈՒՍԱՆՆԱ  ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ
 

2016 թ. հուլիսի 19                                                                  
       գ. Ջրվեժ