Աշխատակազմի քարտուղարի հրամաններ

12 հուլիսի 2016 թվականի N 4 12/07/2016


Հ  Ր  Ա  Մ  Ա  Ն
«12» հուլիսի 2016 թվականի N 4
ՆԱԻՐԱ  ՆՈԴԱՐԻ  ՄԻՆԱՍՅԱՆԻՆ ԱԵՆԱՄՅԱ  ԵՎ  ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ  ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ  ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ

     Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության Աշխատանքային Օրենսգրքի 158, 159, 161 և 162-րդ  հոդվածներով, հրամայում   եմ'
1. Աշխատակազմի ֆինանսական, եկամուտների հաշվառման և հավաքագրման բաժնի առաջատար մասնագետ Նաիրա Նոդարի Մինասյանին տրամադրել ամենամյա և լրացուցիչ արձակուրդ 2016 թվականի հուլիսի 18-ից' 24 աշխատանքային օր:
2. Ֆինանսական, եկամուտների հաշվառման և հավաքագրման բաժնի պետ Անահիտ Մարգարյանին' վճարումն իրականացնել համաձայն Հայաստանի Հանրապետության Աշխատանքային Օրենսգրքի:

    
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ'                              ՍՈՒՍԱՆՆԱ  ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ

    
2016 թ. հուլիսի 12                                                                  
      գ. Ջրվեժ