Աշխատակազմի քարտուղարի հրամաններ

15 օգոստոսի 2017 թվականի N 6 15/08/2017


Հ  Ր  Ա  Մ  Ա  Ն
«15» օգոստոսի 2017 թվականի N 6
ՆԱԻՐԱ  ՆՈԴԱՐԻ  ՄԻՆԱՍՅԱՆԻՆ ԱԵՆԱՄՅԱ  ԵՎ  ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ  ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ  ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ

   Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության Աշխատանքային օրենսգրքի 158, 159, 161 և 162-րդ  հոդվածներով, հրամայում   եմ'
1. Աշխատակազմի ֆինանսական, եկամուտների հաշվառման և հավաքագրման բաժնի առաջատար մասնագետ Նաիրա Նոդարի Մինասյանին տրամադրել ամենամյա և լրացուցիչ արձակուրդ 2017 թվականի օգոստոսի 21-ից' 24 աշխատանքային օր:
2. Ֆինանսական, եկամուտների հաշվառման և հավաքագրման բաժնի պետ Անահիտ Մարգարյանին' վճարումն իրականացնել համաձայն Հայաստանի Հանրապետության Աշխատանքային օրենսգրքի:   


   ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ'                              ՍՈՒՍԱՆՆԱ  ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ       


 2017 թ. օգոստոսի 15                                                              
         գ. Ջրվեժ