Աշխատակազմի քարտուղարի հրամաններ

26 հուլիսի 2017 թվականի N 4 26/07/2017


Հ  Ր  Ա  Մ  Ա  Ն
«26» հուլիսի 2017 թվականի N 4
ԱՐՄԻՆԵ  ՌՈԲԵՐՏԻ  ՊԵՏՐՈՍՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ  ԵՎ  ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ  ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ  ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ

 Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության Աշխատանքային օրենսգրքի 158, 159, 161 և  162-րդ  հոդվածներով, հրամայում   եմ'
1. Աշխատակազմի ֆինանսական, եկամուտների հաշվառման և հավաքագրման բաժնի առաջին կարգի մասնագետ Արմինե Ռոբերտի Պետրոսյանին տրամադրել ամենամյա և լրացուցիչ արձակուրդ 2017 թվականի օգոստոսի 1-ից' 24 աշխատանքային օր:
2. Ֆինանսական, եկամուտների հաշվառման և հավաքագրման բաժնի պետ Անահիտ Մարգարյանին' վճարումն իրականացնել համաձայն Հայաստանի Հանրապետության Աշխատանքային Օրենսգրքի:   


   ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ'                              ՍՈՒՍԱՆՆԱ  ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ     


   2017 թ. հուլիսի 26                                                                  
       գ. Ջրվեժ