Համայնքի ղեկավարի կարգադրություններ

13 փետրվարի 2018 թվականի N 7 13/02/2018


Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
«13» փետրվարի 2018 թվականի N 7
«ԿՄՋՀ-ԳՀԾՁԲ-18/8» ԾԱԾԿԱԳՐԵՐՈՎ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ ՁԵՎԱՎՈՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

  Ղեկավարվելով «Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերով, կարգադրում եմ.
  1. Ջրվեժ համայնքի կարիքների համար ավտոմեքենաների վերանորոգման ձեռքբերման համար ստեղծել «ԿՄՋՀ-ԳՀԾՁԲ-18/8» ծածկագրով գնանշման հարցման գնահատող հանձնաժողով և հաստատել դրանց ստորև ներկայացվող անհատական կազմը.
  Մարգարյան Անահիտ - ֆ‎ինանսատնտեսագիտական, եկամուտների հաշվառման և հավաքագրման, ծրագրերի կազմման և համակարգման բաժնի պետ (նախագահ),
  Բադալյան Գարեգին - համայնքի ղեկավարի տեղակալ,
  Վարդանյան Արտակ-աշխատակազմի առաջատար մասնագետ:
  2.Հանձնաժողովի քարտուղար նշանակել ֆ‎ինանսատնտեսագիտական, եկամուտների հաշվառման և հավաքագրման, ծրագրերի կազմման և համակարգման բաժնի գլխավոր մասնագետ Արմինե Պետրոսյանին:
  3.Սահմանել, որ գնանշման հարցման հանձնաժողովի առաջին նիստը տեղի կունենա 2018 թվականի փետրվարի 14-ին, ժամը 11:00-ին, Ջրվեժի համայնքապետարանի շենքում, հասցեն' գյուղ Ջրվեժ, Մելքոնյան փողոց 76:
  4.Գնանշման հարցման հանձնաժողովին' հանձնաժողովի գործունեությունը կազմակերպել գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան։
  5.Սույն կարգադրության կատարման կազմակերպումն ու պատասխանատվությունը դնել աշխատակազմի գնումների պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարի վրա։
  6.Կարգադրության կատարման հսկողությունն իրականացնում է աշխատակազմի քարտուղար Սուսաննա Թադևոսյանը:          ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ'                                                      ՌՈԲԵՐՏ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ       


2018 թ. փետրվարի 13         
         գ. Ջրվեժ