Համայնքի ղեկավարի կարգադրություններ

8 փետրվարի 2018 թվականի N 5 08/02/2018


Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
«8» փետրվարի 2018 թվականի N 5
«ԿՄՋՀ-ԳՀԱՊՁԲ-18/7» ԾԱԾԿԱԳՐԵՐՈՎ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ ՁԵՎԱՎՈՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

  Ղեկավարվելով «Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերով, կարգադրում եմ.
  1. Ջրվեժ համայնքի կարիքների համար գրենական ապրանքների ձեռքբերման համար ստեղծել «ԿՄՋՀ-ԳՀԱՊՁԲ-18/7» ծածկագրով գնանշման հարցման գնահատող հանձնաժողով և հաստատել հանձնաժողովի ստորև ներկայացվող անհատական կազմը.
  Մարգարյան Անահիտ - ֆ‎ինանսատնտեսագիտական, եկամուտների հաշվառման և հավաքագրման, ծրագրերի կազմման և համակարգման բաժնի պետ (նախագահ),
  Թադևոսյան Սուսաննա-աշխատակազմի քարտուղար,
  Մարգարյան Արամազդ - աշխատակազմի գլխավոր մասնագետ:
  2. Հանձնաժողովի քարտուղար նշանակել ֆ‎ինանսատնտեսագիտական, եկամուտների հաշվառման և հավաքագրման, ծրագրերի կազմման և համակարգման բաժնի գլխավոր մասնագետ Արմինե Պետրոսյանին:
  3. Սահմանել, որ գնանշման հարցման հանձնաժողովի առաջին նիստը տեղի կունենա 2018 թվականի փետրվարի 9-ին, ժամը 10:00-ին, Ջրվեժի համայնքապետարանի շենքում, հասցեն' համայնք Ջրվեժ, գյուղ Ջրվեժ, Մելքոնյան փողոց 76:
  4. Գնանշման հարցման հանձնաժողովին' հանձնաժողովի գործունեությունը կազմակերպել գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան։
  5. Սույն կարգադրության կատարման կազմակերպումն ու պատասխանատվությունը դնել աշխատակազմի գնումների պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարի վրա։
  6. Կարգադրության կատարման հսկողությունն իրականացնում է աշխատակազմի քարտուղար Սուսաննա Թադևոսյանը:          


ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ'                                                      ՌՈԲԵՐՏ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ        


2018 թ. փետրվարի 8           
         գ. Ջրվեժ