Համայնքի ղեկավարի կարգադրություններ

30 հունվարի 2018 թվականի N 4 21/03/2018


Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
«30» հունվարի 2018 թվականի N 4
ՋՐՎԵԺ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՂ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

  Ղեկավարվելով «Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16-րդ հոդվածի 3-րդ մասով և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման  N 1 հավելվածով հաստատված կարգի 7-րդ կետով, կարգադրում եմ.
  1.Համայնքի կարիքների համար 2018 թվականին աշխատանքների, ապրանքների և ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով սահմանել.
  1)պատասխանատու ստորաբաժանումներ համաձայն NN 1-4 հավելվածների,
  2) պատասխանատու ստորաբաժանումների ղեկավարներ սահմանել՝
  ա. N 1 հավելվածում ամրագրված աշխատանքների, ապրանքների և ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով՝ համայնքի ղեկավարի տեղակալ Գարեգին Բադալյանին,
  բ. N 2 հավելվածում ամրագրված աշխատանքների, ապրանքների և ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով՝ աշխատակազմի գլխավոր մասնագետ Արամազդ Մարգարյանին,
  գ. N 3 հավելվածում ամրագրված աշխատանքների, ապրանքների և ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով՝ աշխատակազմի գլխավոր մասնագետ Մարգարիտա Թադևոսյանին,
  դ. N 4 հավելվածում ամրագրված աշխատանքների, ապրանքների և ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով՝ աշխատակազմի քարտուղար Սուսաննա Թադևոսյանին,
  3)գնումների համակարգող' ֆինանսատնտեսագիտական, եկամուտների հաշվառման և հավաքագրման, ծրագրերի կազմման և համակարգման բաժնի գլխավոր մասնագետ Արմինե Պետրոսյանին:
  2.Կարգադրության կատարման հսկողությունն իրականացնում է աշխատակազմի քարտուղար Սուսաննա Թադևոսյանը:        


ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ'                                                      ՌՈԲԵՐՏ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ        


2018 թ. հունվարի 30         
      գ. Ջրվեժ