Համայնքի ղեկավարի կարգադրություններ

9 հունվարի 2018 թվականի N 1 09/01/2018


Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
«9» հունվարի 2018 թվականի N 1
«ԿՄՋՀ-ԳՀԱՊՁԲ-18/5.1»  ԵՎ  «ԿՄՋՀ-ԳՀԱՊՁԲ-18/6.1»  ԾԱԾԿԱԳՐԵՐՈՎ  ԳՆԱՆՇՄԱՆ  ՀԱՐՑՄԱՆ  ԳՆԱՀԱՏՈՂ  ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐ  ՁԵՎԱՎՈՐԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ

  Ղեկավարվելով «Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերով, կարգադրում եմ.
  1.Ջրվեժ համայնքի կարիքների համար պրոպան գազի և բնական սեղմված գազի ձեռքբերման համար համապատասխանաբար ստեղծել «ԿՄՋՀ-ԳՀԱՊՁԲ-18/5.1» և «ԿՄՋՀ-ԳՀԱՊՁԲ-18/6.1» ծածկագրերով գնանշման հարցման գնահատող հանձնաժողովներ և հաստատել դրանց ստորև ներկայացվող անհատական կազմը. Մարգարյան Անահիտ - ֆ‎ինանսատնտեսագիտական, եկամուտների հաշվառման և հավաքագրման, ծրագրերի կազմման և համակարգման բաժնի պետ (նախագահ), Խոցանյան Էդգար - «Ջրվեժի համայնքային տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն, Մարգարյան Արամազդ - աշխատակազմի գլխավոր մասնագետ:
  2.Հանձնաժողովների քարտուղար նշանակել ֆ‎ինանսատնտեսագիտական, եկամուտների հաշվառման և հավաքագրման, ծրագրերի կազմման և համակարգման բաժնի գլխավոր մասնագետ Արմինե Պետրոսյանին:
  3.Սահմանել, որ գնանշման հարցման հանձնաժողովների առաջին նիստերը տեղի կունենան համապատասխանաբար 2018 թվականի հունվարի 10-ին, ժամը 16:30-ին և 17:00-ին, Ջրվեժի համայնքապետարանի շենքում, հասցեն' գյուղ Ջրվեժ, Մելքոնյան փողոց 76:
  4.Գնանշման հարցման հանձնաժողովներին' հանձնաժողովների գործունեությունը կազմակերպել գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան։
 5.Սույն կարգադրության կատարման կազմակերպումն ու պատասխանատվությունը դնել աշխատակազմի գնումների պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարի վրա։
  6.Կարգադրության կատարման հսկողությունն իրականացնում է աշխատակազմի քարտուղար Սուսաննա Թադևոսյանը:    


ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ'                                           ՌՈԲԵՐՏ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ  


2018 թ. հունվարի 9     
        գ. Ջրվեժ