Համայնքի ղեկավարի կարգադրություններ

10 օգոստոսի 2017 թվականի N 14 10/08/2017


Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
«10» օգոստոսի 2017 թվականի N 14
 «ԿՄՋՀ-ԳՀԱՇՁԲ-17/3»  ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ  ԳՆԱՆՇՄԱՆ  ՀԱՐՑՄԱՆ  ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ  ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ  ԳՆԱՀԱՏՈՂ  ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԸ  ԼՈՒԾԱՐԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ

   Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 29-րդ կետով, կարգադրում եմ.
   Լուծարել «ԿՄՋՀ-ԳՀԱՇՁԲ-17/3» ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգով գնումների գնահատող հանձնաժողովը:      


ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ'                                           ՌՈԲԵՐՏ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ   


   2017 թ. օգոստոսի 10   
         գ. Ջրվեժ