Համայնքի ղեկավարի կարգադրություններ

9 օգոստոսի 2017 թվականի N 13 09/08/2017


Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
«9» օգոստոսի 2017 թվականի N 13
 «ԿՄՋՀ-ԳՀԱՇՁԲ-17/2»,  «ԿՄՋՀ-ԳՀԱՇՁԲ-17/4»  ԵՎ  «ԿՄՋՀ-ԳՀԾՁԲ-17/5»  ԾԱԾԿԱԳՐԵՐՈՎ  ԳՆԱՆՇՄԱՆ  ՀԱՐՑՄԱՆ  ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ  ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ  ԳՆԱՀԱՏՈՂ  ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐԸ  ԼՈՒԾԱՐԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ  

   Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 29-րդ կետով, կարգադրում եմ.
    Լուծարել «ԿՄՋՀ-ԳՀԱՇՁԲ-17/2», «ԿՄՋՀ-ԳՀԱՇՁԲ-17/4» և «ԿՄՋՀ-ԳՀԾՁԲ-17/5» ծածկագրերով գնանշման հարցման ընթացակարգով գնումների գնահատող հանձնաժողովները:   


     ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ'                                           ՌՈԲԵՐՏ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ    


  2017 թ. օգոստոսի 9    
        գ. Ջրվեժ