Համայնքի ղեկավարի կարգադրություններ

24 մայիսի 2017 թվականի N 6 24/05/2017


Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
«24» մայիսի 2017 թվականի N 6
«ԿՄՋՀ-ՊԸԱՇՁԲ-17/1» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԳՆԱՀԱՏՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ ԼՈՒԾԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

   Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի թիվ 168-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 32-րդ կետով, կարգադրում եմ.
   Լուծարել «ԿՄՋՀ-ՊԸԱՇՁԲ-17/1» ծածկագրով պարզեցված ընթացակարգով գնումների գնահատող հանձնաժողովը: 


     ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ'                                           ՌՈԲԵՐՏ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ     


 2017 թ. մայիսի 24       
        գ. Ջրվեժ