Համայնքի ղեկավարի որոշումներ

17 նոյեմբերի 2017 թվականի N 248-Ա17/11/17


Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
«17» նոյեմբերի 2017 թվականի N 248-Ա
ՎԱՐՉԱԿԱՆ  ՎԱՐՈՒՅԹԸ  ԿԱՐՃԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ

   Ջրվեժ համայնքի ղեկավարի որոշման կարգավորման առարկան.
  Քաղաքացի Հովհաննես Զարգարյանը' հանդիսանալով գույքահարկ վճարող սուբյեկտ, «Գույքահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով չի կատարել Ջրվեժ համայնքի բյուջեի հանդեպ հարկերը վճարելու պարտավորությունը, ինչի կապակցությամբ 2016 թվականի դեկտեմբերի 1-ին «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 30-րդ հոդվածի 1-ին մասի «բ» կետի հիմքով Ջրվեժի համայնքապետարանի աշխատակազմում հարուցվել է վարչական վարույթ' գույքահարկի գումարի գանձման հարցի քննության նպատակով:
 Հիմք ընդունելով «Հարկերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 29.1 հոդվածը, Հովհաննես Զարգարյանը մարել էր գույքահարկի պարտավորության 20 տոկոսը և կնքել գույքահարկի պարտավորությունների աստիճանական մարման ժամանակացույց վեց ամիս ժամկետով:
 Վարչական ակտը ընդունելու համար հիմք հանդիսացող փաստերը.
 Համաձայն Անահիտ Արամի Մարգարյանի կողմից 2017 թվականի նոյեմբերի 16-ին տրված N 13256347905814 տեղեկանքի Հովհաննես Զարգարյանը Ջրվեժ համայնքի բյուջեի հանդեպ մարել է հարկային պարտավորությունները 2008-2017 թվականների համար: «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 50-րդ հոդվածի երկրորդ մասի «ա» կետի համաձայն' վարչական մարմնի նախաձեռնությամբ հարուցված վարչական վարույթը կարող է կարճվել, եթե անձը, ում հասցեագրված է լինելու վարչական ակտը, վերացրել է օրենքի կամ իրավական այլ ակտի պահանջների խախտումները կամ պատշաճ միջոցներ է ձեռնարկել խախտումները կանխելու ուղղությամբ և նման դեպքերում օրենքն այդ խախտումների վերաբերյալ չի պահանջում վարչական ակտի ընդունում: Ելնելով վերոգրյալից և ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 38-րդ, «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 50-րդ հոդվածի երկրորդ մասի «ա» կետով, 53-րդ, 58-60-րդ հոդվածներով, որոշում եմ.
1.    Քաղաքացի Հովհաննես Զարգարյանի նկատմամբ 2016 թվականի դեկտեմբերի 1-ին հարուցված վարչական վարույթը կարճել:
2.   Սույն որոշումը կարող է վարչական կարգով բողոքարկվել Ջրվեժ համայնքի ղեկավարին՝ դրա ուժի մեջ մտնելու օրվանից երկամսյա ժամկետում կամ դատական կարգովՙ Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարան։
3.   Սույն որոշման կատարման ընթացքի նկատմամբ հսկողությունն իրականացնում է Սուսաննա Թադևոսյանը:
4.   Որոշման մեկ օրինակը եռօրյա ժամկետում հանձնել Հովհաննես Զարգարյանին:   


   ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ'                                                 ՌՈԲԵՐՏ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ  


  2017 թ. նոյեմբերի 17
           գ.Ջրվեժ           


Արխիվ << 2017  >>
Հունվար
Փետրվար
Մարտ
Ապրիլ
Մայիս
Հունիս
Հուլիս
Օգոստոս
Սեպտեմբեր
Հոկտեմբեր
Նոյեմբեր
Դեկտեմբեր