Համայնքի ղեկավարի որոշումներ

7 օգոստոսի 2017 թվականի N 156-Ա07/08/17


Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
«7» օգոստոսի 2017 թվականի N 156-Ա
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿԻ  ԳՈՒՄԱՐԻ  ԳԱՆՁՄԱՆ  ՊԱՀԱՆՋ  ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ

 Ջրվեժ համայնքի ղեկավարի որոշման կարգավորման առարկան.
 Քաղաքացի Արմեն Բաբուրյանը, հանդիսանալով գույքահարկ և հողի հարկ վճարող սուբյեկտ, «Գույքահարկի մասին» և «Հողի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով սահմանված կարգով չի կատարել գույքահարկ և հողի հարկ վճարելու պարտականությունը, ինչի կապակցությամբ 2017 թվականի հուլիսի 18-ին «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 30-րդ հոդվածի 1-ին մասի «բ» կետի հիմքով Ջրվեժի համայնքապետարանի աշխատակազմում հարուցվել է վարչական վարույթ՝ գույքահարկի և հողի հարկի գումարի գանձման հարցի քննության նպատակով: «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով հարուցված և իրականացված վարչական վարույթի ընթացքում գործի փաստական հանգամանքների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննության արդյունքում, բացահայտելով գործի բոլոր հանգամանքները, վարչական մարմինը հաստատված է համարում հետևյալը.
Վարչական ակտը ընդունելու համար հիմք հանդիսացող փաստերը.
1. Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ կողմից ներկայացված տվյալների Ջրվեժ համայնքի 07-057-226-028 կադաստրային համարի գույքը հանդիսանում է քաղաքացի Արմեն Բաբուրյանի սեփականությունը:
2.Համայնքի բյուջե վճարման ենթակա գույքահարկը կազմում է 47 692 (քառասունյոթ հազար վեց հարյուր իննսուներկու) Հայաստանի Հանրապետության դրամ, հողի հարկը կազմում է 1 009 (մեկ հազար ինը) Հայաստանի Հանրապետության դրամ, որը 2012-2016 թվականների Ժամանակահատվածում չի վճարվել:
3.Քաղաքացի Արմեն Բաբուրյանի՝ նշված ժամանակահատվածի համար գույքահարկը և հողի հարկը օրենքով սահմանված ժամկետներում չվճարելու արդյունքում առաջացել է տույժ՝ 45 718 (քառասունհինգ հազար յոթ հարյուր տասնութ) Հայաստանի Հանրապետության դրամի չափով գույքահարկի և 401 (չորս հարյուր մեկ) Հայաստանի Հանրապետության դրամի չափով հողի հարկի նկատմամբ:
Վարչական ակտ ընդունելու հիմնավորումը. Ելնելով վերոգրյալից և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ, «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 38-րդ, «Գույքահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 2-րդ, 3-րդ, «Հարկերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 29.1-ին, «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 53-րդ, 58-60-րդ հոդվածներով, որոշում եմ.
1.Քաղաքացի Արմեն Բաբուրյանից հօգուտ Ջրվեժ համայնքի բյուջեի գանձել 93 410 (իննսուներեք հազար չորս հարյուր տաս) Հայաստանի Հանրապետության դրամ, որպես քաղաքացի Արմեն Բաբուրյանի կողմից գույքի համար վճարման ենթակա գույքահարկի գումար, որից 45 718 (քառասունհինգ հազար յոթ հարյուր տասնութ) Հայաստանի Հանրապետության դրամ՝ որպես պարտավորությունը չկատարելու արդյունքում հաշվարկված տույժ և 1 410 (մեկ հազար չորս հարյուր տաս) Հայաստանի Հանրապետության դրամ, որպես վճարման ենթակա հողի հարկ, որից՝ 401 (չորս հարյուր մեկ) Հայաստանի Հանրապետության դրամ՝ որպես պարտավորությունը չկատարելու արդյունքում հաշվարկված տույժ:
2.Որոշումն օրենքով սահմանված կարգով եռօրյա ժամկետում պատշաճ ձևով ուղարկել Արմեն Բաբուրյանին:
3.Որոշումն ուժի մեջ է մտնում վարույթի մասնակիցներին իրազեկելուն հաջորդող օրվանից:
4.Սույն որոշումը կարող է բողոքարկվել վարչական կարգով կամ Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարան' Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով' վարչական ակտն ուժի մեջ մտնելու պահից երկամսյա ժամկետում:  


 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ'                                       ՌՈԲԵՐՏ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ 


 2017 թ. օգոստոսի 7
         գ.Ջրվեժ           


Արխիվ << 2017  >>
Հունվար
Փետրվար
Մարտ
Ապրիլ
Մայիս
Հունիս
Հուլիս
Օգոստոս
Սեպտեմբեր
Հոկտեմբեր
Նոյեմբեր
Դեկտեմբեր