Հայտարարություններ

Հայտարարություն 26/12/2011


                                  ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ  ԿՆՔՎԱԾ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ                                                 (Հրապարակվում «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի համաձայն)

    2011 թվականի դեկտեմբերի 27-ին պատվիրատու՝  Ջրվեժի գյուղապետարանի, որը գտնվում է Կոտայքի մարզ, գյուղ Ջրվեժ Մելքոնյան փողոց-76  հասցեում և «Երևաննախագիծ» ՓԲԸ-ի, որը գտնվում է Երևան, Փ.Բուզանդի 1/3  հասցեում , միջև կնքվել է «Ջրվեժ համայնքի կարիքների համար ջրահեռացման' (կոյուղու) համակարգի կառուցման նախագծա-նախահաշվային փաստաղթերի մշակման աշխատանքների» գնման պայմանագիր (այսուհետև՝ պայմանագիր):
    Գնման առարկա է հանդիսանում Ջրվեժ համայնքի կարիքների համար Երևան քաղաքի Թևոսյան փողոցի d=700մմ կոլեկտորից մինչև Ջրվեժ համայնքի 22 փողոց տանող հատվածի ջրահեռացման' (կոյուղու) համակարգի կառուցման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների ձեռքբերումը:
    Պայմանագրի գինը կազմում է 1 199 880 (մեկ միլիոն մեկ հարյուր իննսունինը հազար ութ հարյուր ութսուն)  ՀՀ դրամ:
   Գնումները կատարվում են Ջրվեժ համայնքի կարիքների համար ջրահեռացման' (կոյուղու) համակարգի կառուցման նախագծա-նախահաշվային փաստաղթերի մշակման աշխատանքների  ձեռքբերման նպատակով:
   Պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝  պարզեցված ընթացակարգով գնում կատարելու ձևով: